دروس هشتمhttp://www.tebyan.net/mortezaabbasi195/index.aspxfaانشا در مورد (کلاغ می خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد راه رفتن خودش هم یادش رفت ) مربوط به صفحه ی 46 انشاhttp://www.tebyan.net/weblog/mortezaabbasi195/post.aspx?PostID=49674212/7/2015 4:03:00 PMبدون عنوانhttp://www.tebyan.net/weblog/mortezaabbasi195/post.aspx?PostID=49674012/7/2015 3:58:00 PMبدون عنوانhttp://www.tebyan.net/weblog/mortezaabbasi195/post.aspx?PostID=49673812/7/2015 3:52:00 PM